skip to Main Content

DSI Bogensehallerne

Forretningsorden for bestyrelsen.

 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde ved mail, direkte til bestyrelsens- medlemmer, -suppleanter og -observatører.
  Halinspektøren indkaldes til bestyrelsesmøderne, uden stemmeret.
 2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det er påkrævet.
  Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde med 5 dages varsel.
 3. Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmøde med et varsel på 5 hverdage.
 4. Eventuelle ønsker til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 hverdage før.
 5. Formanden leder møderne. I dennes fravær af næstformanden.
 6. Der skal skrives beslutningsreferat.
 7. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter
 • Registrering af, at bestyrelsen er beslutningsdygtig
 • Referatgodkendelse
 • Nyt fra formanden
 • Nyt fra udvalgene
 • Økonomi.
 • Diverse beslutningspunkter
 • Planlægning af kommende bestyrelsesmøde.
 • Eventuelt
 1. Som bestyrelsesmedlem, suppleant eller observatør, skal man aktivt melde fra til møderne.
 2. Det er ikke muligt at tage orlov fra bestyrelsesarbejdet.
 3. Hvis et bestyrelsesmedlem stopper i utide, så overdrages opgaver og materialer til formanden.
  Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så hurtigt som muligt.
  De/den valgte suppleanter indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter derefter opgavernes fordeling.
 4. Bestyrelsesmedlemmet skal til enhver tid optræde loyalt og i alle forhold overholde både sin diskretions- og tavshedspligt i forhold, der kræver dette.
  Det betyder yderligere, at bestyrelsesmedlemmet selv skal kunne foretage en professionel vurdering heraf.
 5. Bestyrelsen skal min. engang årligt gennemgå sin forretningsorden og om nødvendigt justere denne.

 

Dato: 15.10.2020

Back To Top