skip to Main Content

DSI Bogensehallerne

Forretningsorden for bestyrelsen.

 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde ved mail, direkte til bestyrelsens- medlemmer,

-suppleanter og -observatører. Halinspektøren indkaldes til bestyrelsesmøderne, uden stemmeret.

 

 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det er påkrævet. Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer

ønsker det, skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde med 5 dages varsel.

 

 1. Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmøde med et varsel på 5 hverdage.

 

 1. Eventuelle ønsker til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 hverdage før.

 

 1. Formanden leder møderne. I dennes fravær af næstformanden.

 

 1. Der skal skrives beslutningsreferat.

 

 1. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter
 • Registrering af, at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
 • Nyt fra formanden.

Diverse beslutningspunkter

 • Nyt fra udvalgene.

Diverse beslutningspunkter

 • Økonomi.

Diverse beslutningspunkter.

 • Planlægning af kommende bestyrelsesmøde.
 • Eventuelt

 

 1. Som bestyrelsesmedlem, suppleant eller observatør, skal man aktivt melde fra til møderne.

 

 1. Det er ikke muligt at tage orlov fra bestyrelsesarbejdet.

 

 1. Hvis et bestyrelsesmedlem stopper i utide, så overdrages opgaver og materialer til formanden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så hurtigt som muligt. De/den valgte suppleanter

indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter derefter opgavernes fordeling.

 

 1. Punkter fra dagsordenen som er i proces, holdes alene i bestyrelsens regi og

må ikke offentliggøre i hverken skrift eller tale inden punktet besluttes.

 

 1. Bestyrelsen skal min. 1x årligt gennemgå sin forretningsorden og om nødvendigt justere denne.

 

Dato – bestyrelsens underskrifter

Back To Top